หลักสูตรปฐมวัย

การจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เปิดสอนระดับปฐมวัยมุ่งหวังวางรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความพร้อมให้กับเด็กที่จะก้าวไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยอาศัยกระบวนการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะส่งผลให้เด็กเกิด ทักษะ “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น” โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมองกับการเรียนรู้ของเด็กไปพร้อมกันทุกส่วนเช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ ทุกประเภท เรียนรู้เทคโนโลยีที่จำเป็นเหมาะสมกับวัย ฯลฯ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบ “เล่นปนเรียน” เพื่อให้ เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มตามศักยภาพไปในทางสร้างสรรค์และประพฤติดี ได้ตั้งแต่เยาว์วัย


โครงสร้างและอัตราการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี พุทธศักราช ๒๕๕๖

กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม/ปี)
อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ๙๒ ๙๒
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๙๒ ๙๒
กิจกรรมสร้างสรรค์ ๒๐๐ ๒๐๐
กิจกรรมเสรี ๙๒ ๙๒
กิจกรรมกลางแจ้ง ๙๒ ๙๒
กิจกรรมเกมการศึกษา ๙๒ ๙๒
นาฏศิลป์ ๑๒ ๑๒
ภาษาอังกฤษ ๑๒ ๑๒
พลศึกษา ๑๒ ๑๒
ว่ายน้ำ ๒๐๐ ๒๐๐
คอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ๒๐๐

รวม

๑,๐๙๖

๑,๐๙๖


ค่าใช้จ่าย

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

รายการ
1. ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว 2 ปี (ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หมอน ปลอกหมอน อุปกรณ์ส่วนตัว) 1,500 บาท / ปี
2. ค่าฝึกกิจกรรม ค่าซักรีดเครื่องนอน 1,000 บาท / ปี
3. ค่าชุดกีฬา ชุดวัฒนธรรม และชุดลำลอง 1,000 บาท / ปี
4. ค่ารักษาดูแลสระว่ายน้ำ 500 บาท / ปี
5. ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง 3,000 บาท / ปี
รวม 7,000 บาท
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ ตลอดชีพ 600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท