หลักสูตรสองภาษา (English Program:EP)

การจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้โลกปัจจุบันกลายเป็นโลกไร้พรมแดน ผู้ปกครองจึงเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมและสร้างต้นทุนทางสังคมให้แก่บุตรหลานของตน เพื่อให้บุตรหลานมีความรู้และเท่าทันต่อเหตุการณ์ของโลก ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ดังนั้นผู้ปกครองและชุมชนจึงเห็นควรให้โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะนำความหวังไปสู่ความสำเร็จ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา (English Program) ขึ้น โรเรียนอนุบาลนนทบุรี จึงได้ดำเนินการจัดหลักสูตร English Program :EP โดยจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เชื่อมโยงบูรณาการสู่การเรียนรู้กลุ่มสาระที่สำคัญต่อเนื่องอย่างทั่วถึง ผ่านครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรงและครูไทยที่มีความรู้ความสามารถ พูด ฟัง เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้ อย่างดี ทำให้ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจน เป็นที่ประจักษ์


โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน Kindergarten in English Program k.1, k.2

ปีการศึกษา 2556

ที่ กิจกรรม/วิชา รวมชั่วโมง ครูผู้สอน (ไทย) ครูผู้สอน (ต่างชาติ) หมายเหตุ
1 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ (Moving Activities) 2 1 1
2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (Support-Experience) 4 4 ˉ
3 กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activities) 2 1 1
4 กิจกรรมเสรี (Freedom Activity) 2 1 1
5 กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor) 1 1 ˉ
6 กิจกรรมเกมการศึกษา (Education Game) 1 1 ˉ
7 กิจกรรมเสริมทักษะ (ว่ายน้ำ, นาฎศิลป์, คอมพิวเตอร์) 3 3 ˉ
8 English 5 ˉ 5
9 Maths 2 ˉ 2
10 Science 2 ˉ 2
11 Social 1 ˉ 1
12 พักกลางวัน (นอนกลางวันหลังรับประทานอาหารวันละ 1 ชั่วโมง) 5 3 2
รวม 30 15 15


Learning Time Structure

( ENGLISH PROGRAM )

Anubannonthaburi Curriculum Structure 2556 Primary Eduction Level

Learning Areas/Activities Learning Time (in hours) English
Learning Areas G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 1-3(Hours) 4-6(Hours)
Thai language 200 200 200 160 160 160 - -
Mathematics 200 200 200 160 160 160 5 4
Science 80 80 80 80 80 80 2 2
Social Studies ,Religion and Culture 120 120 120 120 120 120 - -
History 40 40 40 40 40 40 - -
Religion ,Morality and Ethics, Civics, Culture and Living in Society, Economic, Geography 80 80 80 80 80 80 2 2
Health and Physical Education 80 80 80 80 80 80 2 2
Arts 80 80 80 80 80 80 1 1
Occupations and Technology 80 80 80 80 80 80 1 1
Foreign Languages 40 40 40 80 80 80 1 2
Total Learning Tim (Basic Level) 840 840 840 840 840 840 14 14
Additional courses 240 hours for a year >6 6
Grammar 40 40 40 40 40 40 1 1
Conversation 40 40 40 40 40 40 1 1
Writing 80 80 80 - - - 2 -
Knowledge Formation (KF) 40 40 40 40 40 40 1 1
Mathematic Education,Science Education 40 40 40 40 40 40 1 1
AW - - - 40 40 40 - 1
- Korea - - - 40 40 40 - 1
Learner Development Activities 120 120 120 120 120 120 - -
Counselling Activities 40 40 40 40 40 40 1 1
Student Activities
-Boy Scout
-Activities of various clubs and societies.
70 70 70 70 70 70 - -
Activities for Social and Public Interest 10 10 10 10 10 10 - -
Total Learning Time 1,200 hours for a year 21 21


ค่าใช้จ่าย

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาคภาษาอังกฤษ:EP (ASEP) ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
...........................................................................................
1. ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 12,000 บาท
(ใบเสร็จรับเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2. ค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1 ค่าชุดนักเรียน 3 ชุด/ปี
2.2 ค่าชุดกีฬา 1 ชุด/ปี
2.3 ค่าชุดวัฒนธรรมไทย 1 ชุด/ปี
2.4 ค่าเครื่องนอนนักเรียนอนุบาล (ชั้นประถมฯ ไม่มี)
2.5 ค่ารักษา สระว่ายน้ำ

3. ค่าหนังสือแบบเรียน และเอกสารประกอบการเรียน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ที่เป็นการจัดการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเห็นชอบ

รวมเป็นเงิน 27,000 บาท


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

1. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ (ตลอดชีพ) 600 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท